verbeteren van (eind)opbrengsten

Vaak ziet een school het al aankomen: komend jaar zal er een wat zwakker scorende groep 8 komen. Wat kunnen we eraan doen om het cognitief optimale uit deze kinderen te halen, wat hebben zij vooral nodig om het rekenen, spellen en begrijpend lezen zo goed mogelijk te leren beheersen?

Regelmatig stel ik met de betreffende leerkracht en de schoolleiding een plan op om het onderwijs voor deze groep 8 zo passend mogelijk te maken. Concreet betekent het dat we bijvoorbeeld roostertijden voor de diverse vakken aanpassen, kijken naar vakinhouden (wat hebben deze kinderen vooral nog nodig, bijvoorbeeld op het gebied van rekenen) en naar de leerkrachtvaardigheden: zijn er nog punten waarop de leerkracht zich kan ontwikkelen zodat dit het onderwijs aan de kinderen ten goede komt? Het is dus wederom een maatwerktraject; elke groep en elke schoolsituatie is weer anders en vraagt om een andere aanpak.

Dit alles leggen we vast in een plan van aanpak, dat de leerkracht vanaf het begin van het nieuwe schooljaar gaat uitvoeren.

Ook vallen tussenopbrengsten soms tegen. Met name op de gebieden begrijpend lezen, spelling en rekenen is er soms bijstelling van het onderwijsaanbod nodig. Waar vallen de kinderen op uit, wat hebben ze nodig om de doelen te bereiken? Deze vragen gaan we eerst samen beantwoorden en dan wordt in gezamenlijkheid een plan van aanpak opgesteld, uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op.