Tussendoelen en leerlijnen voor de onderbouw

Onderwijsaanbod en doelenOnderbouwteams kiezen er soms voor om met een bestaande methode te werken zoals Schatkist, Kleuterplein, Onderbouwd. Er zijn ook veel leerkrachten die zelf de vrijheid willen hebben om thema’s te kiezen, zodat ze kunnen aansluiten bij wat er leeft bij de kinderen. En er zijn teams die kiezen voor een mix van beide: een paar thema’s van een bestaande methode en de rest zelf gekozen thema’s.

Altijd moet er gewerkt worden vanuit doelen. Dat is een inspectie-eis. In methodes staan die doelen genoemd, die moeten dan in de activiteiten centraal staan. Als scholen ervoor kiezen om zelf de thema’s te kiezen is een pakket met tussendoelen en leerlijnen onontbeerlijk. De (ook digitale) map Tussendoelen en Leerlijnen van WelEducatief biedt deze leerlijnen en tussendoelen voor alle domeinen aan (taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling). De tussendoelen zijn gebaseerd op de welbekende SLO doelen.

De map bestaat nu ruim 10 jaar. Met de scholen heeft het instrument zich voortdurend doorontwikkeld. Zo is een instrument ontstaan dat weinig tijd kost en zeer praktisch is in het gebruik. Het onderwijsaanbod wordt zichtbaar gepland vanuit de doelen en er wordt heel eenvoudig afgetekend wanneer het doel is aangeboden. De bestaande weekplanningen die leerkrachten  vaak al invullen, kunnen zij gewoon blijven gebruiken. En er zijn groepsplannen bij ontwikkeld. Ook kan er groepsplanloos worden gewerkt met de leerlijnen, waarbij de vereiste vastlegging toch wordt gewaarborgd.

Observatie en registratie:  In de kleuterbouw zijn veel leerkrachten op zoek naar een observatie- en registratiesysteem dat voldoet aan de doelen die worden aangeboden en die een goed beeld geven van de ontwikkeling van de kleuter. Daarnaast moet het een systeem zijn dat niet al te veel tijd vergt en hanteerbaar is in de dagelijkse onderwijspraktijk.

De map Tussendoelen en Leerlijnen bevat naast de doelen voor het onderwijsaanbod een observatie-registratiesysteem dat voldoet aan de SLO-doelen en dat eenvoudig in te vullen is. Het is zowel op papier als digitaal te gebruiken. Voor zorgleerlingen zijn er verdiepingsbladen waardoor nog beter in beeld te brengen is waar het kind ongeveer ‘zit’ in zijn/haar ontwikkeling. Ook zijn er korte observatieformulieren voor de instroomkinderen.

Bel of mail gerust (via het contactformulier of g.vanderwel@weleducatief.nl) als u meer informatie wilt.