Taal en Spelling

Taal:

Effectief taalonderwijs bestaat uit de onderdelen taal en spelling, en deze domeinen zijn weer onder te verdelen in diverse domeinen zoals spreken en luisteren, woordenschat, taalbeschouwing, stellen, spellen van veranderlijke en onveranderlijke woorden etc. Taalmethodes verschillen onderling in de aandacht die aan de diverse domeinen wordt besteed. Bovendien is de kwaliteit van het aanbod van verschillend niveau. Het luistert dus nauw welke methode u kiest. Past deze bij uw leerlingpopulatie? Past de methode bij uw schoolorganisatie (bv. combinatiegroepen, ict-vereisten)?  Biedt de methode daadwerkelijk wat in de brochure en voorlichting wordt gezegd?

Verdiepte informatie bij de diverse methodes is een must  als u de juiste keuze wilt maken. Graag help ik u hierbij.

Als het team een keuze heeft gemaakt voor een methode is een gedegen invoeringstraject van groot belang voor het effectief werken met de nieuwe methode.  Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld: Geeft de leerkracht les met deze methode conform de inspectie-eisen betreffende een goede instructie, differentieert de leerkracht ook in de verwerkingsopdrachten en hoe gaat iedereen om met het nakijkwerk? Is er qua werkwijze en aanpak bij de diverse leerkrachten sprake van een logische doorgaande lijn voor het kind?

Aan de hand van een kijkwijzer die ik u verstrek (inspectieproof + maatwerkvragen per school) leveren groepsbezoeken plus nabespreking, het liefst met de directeur of intern begeleider erbij,  een goede mogelijkheid het leerkrachtgedrag te verbeteren en te komen tot afstemming tussen de verschillende groepen.

Interactief taalonderwijs bevordert de actieve leerhouding van het kind. Daarmee ontwikkelt het kind zich sterker op het gebied van taal en komt het ook zijn/haar woordenschatontwikkeling ten goede en het past bij de 21 eeuwse vaardigheden. Wat vraagt dit van de leerkracht? Wat is effectief? Hoe kun je in combinatiegroepen vorm geven aan interactief taalonderwijs? In bijeenkomsten op school kan een team hierin worden bijgeschoold. Ook is het mogelijk voor individuele teamleden een cursus te volgen samen met leerkrachten van andere scholen.

Spelling:IMG_0539

Een veelgehoorde uitspraak op scholen is: ‘Bij het dictee schrijven de kinderen de woorden goed maar bij stelopdrachten en ander schrijfactiviteiten maken ze weer de klassieke spelfouten’. Dit betekent dat de zgn. transfer niet heeft plaatsgevonden. De didactiek van het spellingonderwijs is niet moeilijk, maar je moet wel weten wat zinvol is en wat niet.  In een paar bijeenkomsten wordt een team hierin bijgeschoold. De doorgaande lijn in het spellingonderwijs is hierin heel belangrijk (te beginnen bij de kleuterbouw om een goede basis te leggen). Daarnaast wordt de didactiek toegepast op de methode waarmee de school werkt en is er aandacht voor effectief spellen bij andere vakken zoals de zaakvakken.

Scholen vragen soms specifiek om de spellingsdidactiek van José Schraven: Zo leer je kinderen lezen en spellen. Ook deze scholing kan ik voor u verzorgen, ik ben indertijd opgeleid door José Schraven om deze instructiemethodiek aan teams aan te bieden.